Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA (REDAKCIJA 2021-11-30)

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

  1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto svetainė www.energyplus.lt.

  2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

  3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

  4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

  5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje. 1. KAS MES?

  1. Svetainę tvarko ir administruoja UAB „AREA energy“, juridinio asmens kodas 302711851, adresas Draugystės 42-4, Mažeikiai. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens el. pašto adresas: info@energyplus.lt.

  2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. 1. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

  1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

 2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

 7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir/ ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 1. kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu ar e. paštu, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;

 2. kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

 3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

  1. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetainė su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS BEI TEISINIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME?

  1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 1. registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu.

Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie Jūsų perkamas ar parduodamas prekes ar paslaugas ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:Duomenų

kategorijos

Vardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), pardavėjo identifikacinis numeris, skelbimo objekto registracijos numeris, IP adresas, mobiliojo įrenginio ID, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstas, nuotrauka, komentaras ir kt.).

Duomenų

tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės)

Duomenų

tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenis

gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų

Duomenis teikiame ar perduodame

Svetainės vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu, ir (ar) naudojantis chat (angl.) dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje. 1. mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu.

Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų

kategorijos

Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma), sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, banko sąskaitos numeris mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)

Duomenų

tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės), teisės aktų reikalavimai, teisėtas interesas.

Duomenų

tvarkymo terminas

10 metų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos

Duomenis

gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą.

Duomenis teikiame ar perduodame

Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

 1. paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu.

Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:Duomenų

kategorijos

Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir

(ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz. rašto data, turinys ir kt.), e. paštu (pvz. e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. telefono numeris, as, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)

Duomenų

tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų

tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, el. paštu

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu

Duomenis gauname iš

Jūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys

(pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame

Vykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, interneto ryšio, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms 1. tiesioginės rinkodaros tikslu.

Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis Svetainėje ar ją naudojantis (pvz. skelbimų talpinimo metu) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jūs identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Svetainėje, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:Duomenų

kategorijos

Telefono ryšio numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas paslaugas (pvz. užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų būdas), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais

Duomenų

tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją

Duomenų

tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenis gauname iš

Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine.

Duomenis teikiame ar perduodame

Informacinių verslo valdymo sistemų įmonėms. 1. Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

 1. kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

  1. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.6. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  1. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes ištrinsime atitinkamus asmens duomenis, išskyrus kai esame įpareigoti saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų, arba kai šie duomenys yra būtini sprendžiant teisinius ginčus.

  2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

  3. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytam saugojimo laikotarpiui arba išnykus asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui mes turime teisę saugoti dokumentus ir medžiagą, kurioje yra asmens duomenų, atsarginių kopijų saugojimo sistemose, iš kurių asmens duomenys bus ištrinti pasibaigus atsarginės kopijos saugojimo laikotarpiui. Mes užtikriname, kad atsarginių kopijų saugojimo laikotarpiu ir pasibaigus saugojimo laikotarpiui ar pasibaigus teisiniam pagrindui bus naudojamos taikytinos apsaugos priemonės, asmens duomenys nebebus saugomi atsarginių kopijų saugojimo sistemose ir asmens duomenys bus kaip įmanoma greičiau ištrinti, t. y. artimiausiu metu atliekant duomenų ištrynimą / naikinimą.7. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS  1. Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jus padėti mums vykdyti šią prievolę ir informuoti mus apie bet kokius mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų pasikeitimus.

  2. Jūs bet kada galite įgyvendinti toliau išvardytas su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

 1. Teisę susipažinti su savo duomenimis. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su visais duomenimis, kurie gali būti laikomi Jūsų asmens duomenimis. Ši teisė apima, pvz., teisę gauti informaciją, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome ir kokiu tikslu mes tvarkome duomenis;

 2. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius ar neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

 3. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais tikslais, įskaitant, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, arba kitais atvejais, kai duomenų tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu;

 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, išskyrus konkrečias įstatymų numatytas išimtis, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, arba kad asmens duomenis turėtume ištrinti tam, kad laikytumės teisinio reikalavimo;

 5. Teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu arba tarpusavio sutartiniais santykiais, Jūs galite prašyti, kad mes pateiktume su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, Jūs taip pat galite reikalauti persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tai galima padaryti tiktai esant techninei galimybei;

 6. Teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jeigu duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo;

 7. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kuriuose siunčiame Jums informaciją apie Kontorą, mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekdami su mumis.

  1. Mums teikiant paslaugas Klientams gali pasitaikyti atvejų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai, taip pat atitinkamos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus ir tvarkomus duomenis. Be to, pagal mūsų veiklą reglamentuojančius įstatymus, teisės aktus ar taisykles Jums taip pat gali būti draudžiama įgyvendinti kitas duomenų subjekto teises.

  2. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

  3. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

  4. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 7.3. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

  5. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

  6. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

  7. Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis arba tiesiog norėtumėte daugiau sužinoti apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite bet kada su mumis susisiekti naudodami šios Privatumo politikos 2.1 punkte pateiktus kontaktinius duomenis.8. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

  1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

  2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5.1. (d) punkte.

  3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

 1. bet kuriuo metu po registracijos savo paskyros skiltyje Pranešimų nustatymai pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ arba jo nepažymėdami;

 2. bet kuriuo metu po registracijos savo paskyros skiltyje Pranešimų nustatymai pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba jo nepažymėdami.

  1. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).

  2. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

  3. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

  4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 1. Svetainėje skiltyje Pranešimų nustatymai pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir nuimti varnelę prie punktų „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ ar „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba

 2. pranešti apie atsisakymą e. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujieniškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo“ ar pan.) arba

 3. atsiųsti mums prašymą e. paštu info@energyplus.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

  1. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

  2. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.9. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

  2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Jūsų asmens duomenų perdavimą reglamentuoja duomenų tvarkymo sutartys arba duomenų tvarkymo sąlygos, dėl kurių esame susitarę su paslaugų teikėjais - trečiosiomis šalimis. Bet kurie paslaugų teikėjai trečiosios šalys, veikdami kaip duomenų tvarkytojai, privalo užtikrinti, kad jie tvarkytų Jūsų asmens duomenis taip pat rūpestingai ir atidžiai, kaip ir mes patys, ir jie prisiima teisinę atsakomybę Jums ir mus, jeigu jie kaip duomenų tvarkytojai pažeidžia šias garantijas. Be to, šie paslaugų teikėjai - trečiosios šalys privalo įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokį pat duomenų apsaugos lygį, kokį užtikriname mes tvarkydami asmens duomenis.

  3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokioms trečiosioms šalims, kurios įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

 1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo), kurios turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Svetainės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti atitinkamoje sutartyje su trečiąja šalimi nustatytus įsipareigojimus;

 2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

  1. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

  2. Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.10. JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO VIETA

  1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet išimtiniais atvejais gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenis galime perduoti remdamiesi:

 1. Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;

 2. Europos Komisijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis;

 3. Duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis;

 4. naudodami kitas galimas apsaugos priemones ir vadovaudamiesi leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, kai tai leidžiama pagal Duomenų apsaugos teisės aktus.

  1. Perduodami duomenis į bet kurią kitą trečiąją šalį, kurioje negalioja ES sprendimas dėl tinkamumo, mes dedame visas pastangas kad užtikrintume saugumą ir perduodame išimtinai tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugoms teikti. Be to, šie mūsų perduodami duomenys yra šifruojami tam, kad jais nebūtų galima pasinaudoti, jeigu perdavimo metu jie būtų perimti. 1. IŠORINĖS SVETAINĖS

  1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. 1. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

  1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

  2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis. 1. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

  1. Mes galime keisti šią Privatumo politka, jei pasikeistų mūsų duomenų tvarkymo būdai ir duomenų apsaugos geroji praktika. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

  2. Paskutinio atnaujinimo data: 2021-11-30. 1. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

  1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite nurodytais kontaktais:

 1. siunčiant paštu – UAB „AREA energy“, adresas Draugystės g. 42-4, Mažeikiai;

b) siunčiant e. paštu – info@energyplus.lt.